Matching funds

PODPORA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ PROSTŘEDNICTVÍM DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. FORMOU tzv. MATCHINGOVÝCH FONDŮ

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. (DDŠ) se jako dynamicky se rozvíjející nezisková organizace v rámci své strategie fundraisingu zaměřuje také na oboustranně prospěšnou formu realizace společenské odpovědnosti firem v podobě tzv. zaměstnaneckých matchingových fondů.

Zaměstnanecké matchingové fondy jsou založeny na jednoduchém principu, při kterém je souhrnná částka příspěvků od jednotlivých zaměstnanců znásobena zaměstnavatelem v předem dohodnutém poměru (nejčastěji 1:1) a následně poskytnuta neziskové organizaci ve prospěch plnění jasně definovaného účelu.

Zaměstnanecké matchingové fondy tak pro zaměstnavatele představují nejenom elegantní formu posílení firemní kultury a možnost zaměřit pozornost zaměstnanců na spoluvytváření firemní hodnoty, ale zároveň jsou prostředkem k plnění jeho společenské odpovědnosti. Navíc zde existuje možnost zapojit do této firemní CSR strategie i klienty nebo partnery společnosti.

Pro názornost následuje všeobecný přehled možností realizace zaměstnaneckého matchingového fondu:

V návaznosti na poskytnutí daru formou matchingových fondů obdrží každý zaměstnanec, který se zapojí do jakékoli z možností podpory dětí, Potvrzení o přijetí daru. Na základě tohoto potvrzení lze darovanou částku odečíst od základu daně jako odečitatelnou položku. Zaměstnavatel pro stejný účel obdrží Darovací smlouvu.

V případě bližšího zájmu o podporu dětí z dětských domovů prostřednictvím DDŠ, nabízíme možnost představení naší organizace zaměstnancům i vedení společnosti formou prezentace s následnou besedou. Prezentace se tematicky dotkne i principu zaměstnaneckých matchingových fondů a konkrétních možností využití této metody právě prostřednictvím DDŠ.

Jsme otevřeni případným podnětům a návrhům na možnosti vzájemné spolupráce, a to nejen formou zaměstnaneckých matchingových fondů.

Naším cílem je s firemními dárci navázat dlouhodobou, oboustranně prospěšnou spolupráci založenou na vzájemné důvěře se společným cílem v podobě podpory potřebných dětí v dětských domovech.

Konkrétní návrhy příspěvku prostřednictvím zaměstnaneckých matchingových fondů ve prospěch DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

 1. Spoření pro děti v rámci projektu „Podporuj mě…“
  1. Zaměstnanec spoří dítěti na dobu po opuštění dětského domova formou měsíčních příspěvků v min. výši 200,-Kč.
  2. Zaměstnavatel znásobí příspěvky zaměstnanců a poukáže ekvivalent příspěvků na administraci projektu „Podporuj mě…“ (návštěvy dětských domovů, administrace a aktualizace dat, projektová koordinátorka, apod.).
 2. Příspěvek na opodstatněné přání dítěte v rámci projektu „Přál(a) bych si…“
  1. Zaměstnanci nashromáždí souhrnný příspěvek na vybraná přání dětí formou firemní sbírky nebo předem domluveného odečtu z platu.
  2. Zaměstnavatel dorovná příspěvky zaměstnanců až do výše cílové částky za vybraná přání dětí.
  3. Zaměstnavatel znásobí souhrnný příspěvek zaměstnanců a poukáže výši výsledného příspěvku prostřednictvím DDŠ na pokrytí opodstatněných přání dalších dětí. Opodstatněným přání se rozumí přání vztahující se k přípravě na budoucí povolání, podpoře smysluplné volnočasové aktivity nebo úhradě zdravotních pomůcek, které nehradí pojišťovna.
  4. Zaměstnavatel znásobí příspěvky zaměstnanců a poukáže ekvivalent příspěvků od zaměstnanců na administraci projektu „Přál(a) bych si…“.
 3. Podpora dětí ve Stipendijním programu v rámci projektu „Pomoz mi do života…“
  1. Zaměstnanci se společně se zaměstnavatelem složí na pokrytí cílové částky na roční studium vybraného(-ých) studenta(-ů) zařazeného(-ých) ve Stipendijním programu v daném školním roce.
  2. Zaměstnanci společně se zaměstnavatelem přispějí na víkendové setkání s dětmi v rámci Stipendijního programu. Následně mohou v průběhu daného Stipendijního víkendu děti navštívit a případně i zorganizovat slavnostní předání šeku.
 4. Zapojení do projektu „Běhám pro děti“
  Zaměstnanci se zaregistrují na běžecké závody pořádané běžeckou ligou Run Czech prostřednictvím DDŠ a zaměstnavatel uhradí např.
  1. Za každý uběhnutý kilometr zaměstnance ….,- Kč ve prospěch DDŠ.
  2. Zakoupí funkční trička „Běhám pro děti“ pro své zaměstnance.
  3. Zaměstnanci utvoří několik štafet, mohou na sebe navzájem uzavírat sázky, zaměstnavatel znásobí sázku na výherní štafetu (Běžci = zaměstnanci mají dobrý pocit, že se největší měrou zasloužili o pomoc dětem.)
 5. Zapojení do prodejních akcí pořádaných DEJME DĚTEM ŠANCI

  Prodejní akce se konají na různých místech v Praze (výjimečně mimo hl. město) v průběhu celého roku, většinou ve spolupráci s dalšími partnery (obchodní centra, prodejci, spolupracující společnosti apod.). Termíny konání akcí včas oznamujeme na webových stránkách v sekci Akce. V rámci akcí, které mohou být tématicky zaměřeny, se prodávají reklamní předměty DDŠ, výrobky dětí z dětských domovů apod.. Ve spolupráci s partnerem akcí Caffé Milani nabízíme kupujícím při koupi hrnku s logem DDŠ teplý nápoj zdarma („Hrnek, který pomáhá“). Akcí se většinou účastní patroni organizace či jiné známé osobnosti, se kterými DEJME DĚTEM ŠANCI spolupracuje.

  1. Zaměstnanci se zapojí do prodeje jako hostesky.
  2. Zaměstnavatel znásobí částku, kterou zaměstnanci pomohou v průběhu dne utržit.
   (v průběhu akce lze zorganizovat slavnostní předání šeku)
 6. Payroll giving – pravidelně zasílaný příspěvek na podporu organizace
  Zaměstnanci je měsíčně odváděna z platu určitá částka (20 – 100 Kč), kterou zaměstnavatel znásobí.

Are you interested to participate? Contact us