Cooperation

DEJME DĚTEM ŠANCI je dynamická, profesionální organizace s transparentním financováním a rozsáhlou činností. Poskytuje komplexní podporu dětem a mladým lidem z dětských domovů v celé ČR, a to při přípravě na odchod z dětského domova a usnadňuje jim začlenění do společnosti po jeho opuštění.
Reference podpořených dětí a spolupracujících dětských domovů.

Financování činnosti DEJME DĚTEM ŠANCI je založeno zejména na podpoře firemních dárců.
Nečerpáme státní dotace ani peníze z ESF.
Naše projekty jsme koncipovali tak, aby pomáhaly potřebným. Nechceme je měnit podle aktuálních grantových výzev a chceme si zachovat nezávislost na institucích, které dotace přerozdělují. Provozní náklady částečně pokrýváme samofinancováním, a to prodejem reklamních předmětů a pořádáním akcí. 

Financování DEJME DĚTEM ŠANCI je maximálně transparentní
     -   
každý projekt DDŠ má samostatný bankovní účet
     -   každé dítě má přiděleno pro každý projekt svůj variabilní symbol
     -   peníze poukázané dětem pod jednotlivými v.s. jsou ze 100 % věnovány těmto dětem
     -   provozní účet organizace je veden samostatně
     -   jsme členem AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací)
       jsme držitelem značky Prověřená veřejně prospěšná organizace
     -   DDŠ každoročně prochází auditem
     -   každoročně vydáváme výroční zprávu organizace

Co nabízíme:
     -   
spolupráci založenou na vzájemné důvěře
     -   spolupráci prospěšnou pro obě strany
     -   
zlepšení společenského statutu vaší společnosti
     -   možnost zapojení zaměstnanců vaší společnosti (dobrovolnictví, sbírky, matchingové fondy)
       propagaci naší vzájemné spolupráce
              -   na webových stránkách DDŠ a sociálních sítích – FB, Instagram
              -   ve Výroční zprávě DDŠ
              -   v rámci Benefičního večera DDŠ
              -   na námi pořádaných akcích (dle rozsahu spolupráce)
              -   na propagačních materiálech DDŠ (dle rozsahu spolupráce)
              -   na reklamních předmětech partnera (vkusný způsob, jak deklarovat CSR)

Co hledáme:
     -   partnera, s jehož pomocí budeme schopni nadále rozšiřovat naše aktivity
       důvěryhodného partnera, kdy spojením s ním získáme ještě vyšší kredit v očích veřejnosti,
         jeho klientů a zaměstnanců 
     -   potěší nás zájem partnera o danou problematiku

Naším cílem je s firemními dárci navázat dlouhodobou, oboustranně prospěšnou spolupráci založenou na vzájemné důvěře a víře ve společnou věc.

Are you interested to participate? Contact us