O projektu

Děti a dluhy nepatří dohromady!!!

Projekt nabízí právní pomoc dětem, které se ne vlastní vinou dostaly do problémů s exekutory.

Pomozte dětem vykročit do samostatného života bez dluhů, které samy nezavinily!

„Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti.“

Emil Vachek

Cílem projektu Děti bez dluhů je podniknout všechny potřebné kroky směřující k oddlužení dětí a zabránění výkonu exekuce.

Ptáte se, jak je možné, že děti mají dluhy, za které nemohou?

O projektu - více zde

Děti vyrůstající v dětských domovech mají hlášeno trvalé bydliště podle trvalého bydliště své biologické matky. To znamená většinou v místě, kde se dítě prakticky nevyskytuje, často dokonce kde ani nikdy nebylo.
Jejich „domovským“ obcím to však nebrání v tom, aby dětem vyměřily dlužnou částku za komunální odpad, který v místě trvalého bydliště zjevně neprodukují. Rodiče dětí za ně tyto poplatky samozřejmě neplatí, a tak dluh v průběhu let narůstá. Nakonec obec předá věc exekutorovi, který si k existujícímu dluhu připočte nemalý poplatek. Tak může velice lehce nastat situace, že se dítě stane účastníkem exekučního řízení. To vše v souladu s platnou zákonnou úpravou. Dítě se často o tomto faktu ani včas nedozví, protože veškerá korespondence je adresována rodičům dítěte, kteří zůstávají zákonnými zástupci dětí.
Mladý člověk pak může snadno přijít i o to málo, co při vstupu do samostatného života dostane, či dokonce začínat už tak složitou etapu svého života s dluhem.
Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je to celkem častý případ.
K obdobné situaci dochází také při vymáhání dluhů od dopravních podniků, kdy rodič za nezletilé dítě nezaplatil řádné jízdné a dopravní podnik si počká a začne dluh vymáhat od dítěte po uplynutí několika let a rovnou prostřednictvím exekutora.

Velice vítáme iniciativu Mgr. Aleny Vlachové z advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ, která v rámci svého projektu Děti bez dluhů poskytuje bezplatnou právní pomoc dětem, které se ocitnou ve výše uvedené situaci. Mgr. Vlachová zastupuje děti v poplatkovém řízení a správním soudnictví i v exekučních řízeních.
Zároveň usiluje o dosažení změny zákona o místních poplatcích, aby v budoucnu k podobným kauzám nedocházelo.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je partnerem projektu Děti bez dluhů. Hodně potřebných dětí se rekrutuje z dětských domovů, se kterými má DEJME DĚTEM ŠANCI navázánu spolupráci. V rámci projektu nabízíme spolupracujícím dětským domovům i dětem samotným konzultace týkající se problémů s dluhy za komunální odpad, případně od dopravních podniků, a pomoc s jejich řešením.
Vždy je v první řadě usilováno o řešení právní cestou a až když selžou všechny ostatní možnosti a dítěti bezprostředně hrozí exekuce, přistupuje se k oddlužení dítěte, tj. zaplacení jeho dluhů z peněz poskytnutých za tímto účelem dárci.
Tak jako u ostatních projektů organizace se i zde jedná o přímou podporu konkrétního dítěte a prostředky věnované dárci na účet projektu č.: 6072121087/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. jsou ze 100% využity ve prospěch dětí zařazených do projektu.
S ohledem na charakter projektu však v tomto případě nelze peníze poukázat přímo vybranému dítěti, protože jednotlivé případy jsou posuzovány a řešeny podle jejich aktuální naléhavosti.
Všechny právní služby jsou poskytovány bezúplatně.
Příběhy jednotlivých dětí jsou prezentovány na webových stránkách projektu Děti bez dluhů.
Seznam dětí, kterým jsme díky našim dárcům pomohli, naleznete v menu.
Všechny dary, zaslané na účet projektu, naleznete v odkazu Seznam dárců. Pokud si dárce nepřeje být prezentován, bude jeho příspěvek označen „anonymní dárce“.
Na vyžádání Vám vystavíme Potvrzení o přijetí daru, které můžete uplatnit jako odečitatelnou položku v daňovém přiznání.

Webové stránky Děti bez dluhů


Chci přispět