AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) upravují vztahy mezi DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., IČO 229 038 44, zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u MS v Praze, oddíl O, vložka 1330 se sídlem Lojovická 20, 142 00 Praha 4, IČ 229 038 44 (dále jen DDŠ) coby dodavatelem a zákazníkem. Smluvní vztah mezi DDŠ coby dodavatelem a zákazníkem – spotřebitelem, tj. fyzickou osobou (dále jen zákazník), se řídí ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

1. Vznik smluvního vztahu – uzavření kupní smlouvy – objednání zboží

Smluvní vztah mezi DDŠ a zákazníkem vzniká na základě uzavřené smlouvy, k jejímuž uzavření dojde:

Uzavřením smlouvy výše uvedeným způsobem zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. a že tyto v plném rozsahu akceptuje. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz s tím, že zákazník je s jejich obsahem seznámen před odesláním své objednávky vůči DDŠ, což stvrzuje vyplněním a odesláním předmětné objednávky. Zákazník od DDŠ obdrží automatické potvrzení o přijetí objednávky.

Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Postup při uzavírání smlouvy je patrný z procesu objednávání a zákazník má před vlastní realizací objednávky, tj. před jejím odesláním, možnost ji zkontrolovat, upravovat a pozměňovat údaje. Předmětná smlouva je sepsána a vyhotovena v jazyce českém. Smlouva je archivována u DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. a není přístupná třetím subjektům. O ochraně osobních údajů zákazníků viz čl. 5 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

2. Předmět smluvního vztahu a cenové a platební podmínky

Předmětem smluvního vztahu je závazek DDŠ dodat na adresu stanovenou zákazníkem jím zakoupené zboží. Zbožím se rozumí reklamní předměty DDŠ.

PLATEBNÍ PODMÍNKY – úhrada kupní ceny zboží

Cenu zboží lze hradit některou z níže uvedených možností:

Doprava

Zboží bude zákazníkovi ze strany DDŠ zasláno jím zvolenou přepravou nejpozději do 3 (slovy tří) pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě hrazení kupní ceny platební kartou do 3 (slovy tří) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zákazníkem. V případě užití dopravy prostřednictvím služby Zásilkovna musí být platba realizována předem.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení od smlouvy zákazníkem ze zákonných důvodů:

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku je zákazník – spotřebitel oprávněn od sjednané smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů od jím realizované objednávky, a to svým písemným podáním realizovaným na kontaktní adresu DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., Lojovická 797/20, 142 00 Praha 4, Česká republika, k rukám JUDr. Markéty Vaňkové. V případě, že zákazník již v této lhůtě od DDŠ obdržel jím objednané a uhrazené zboží, je povinen je ve výše uvedené lhůtě doporučeně zaslat neznehodnocené a neponičené na výše uvedenou adresu DDŠ. Spolu se zbožím je nutné zaslat originální doklad o jeho koupi.

3.2. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka:

Zákazník je dále oprávněn odstoupit od smlouvy:

3.3. Odstoupení od smlouvy ze strany DDŠ:

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je oprávněno odstoupit od smlouvy:

3.4. Odstoupení od smlouvy musí být jeho účastníky realizováno písemnou formou a zákazníkem zasláno DDŠ na adresu uvedenou v čl. 3.1. těchto podmínek k rukám JUDr. Markéty Vaňkové a zákazníku na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce zboží.

4. Reklamace dodaného zboží

V případě řádného neplnění povinností stanovených těmito podmínkami a smluvním vztahem uzavřeným mezi zákazníkem a DDŠ je zákazník oprávněn uplatnit svou reklamaci, a to písemnou formou na adresu DDŠ uvedenou v čl.3.1. těchto podmínek, k rukám JUDr. Markéty Vaňkové.

V případě, že se nejedná o vadu skrytou, je zákazník povinen reklamaci uplatnit neprodleně po zjištění vady zboží, nejpozději však ve lhůtě pěti dnů po dodání zboží a písemně vadu reklamovat u DDŠ na adrese uvedené v čl. 3.1. těchto podmínek. DDŠ oznámí do 15ti (slovy patnácti) dnů od obdržení reklamace zákazníkovi, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Dle dohody stran může být vada odstraněna náhradním plněním (tj. dodáním např. chybějícího či bezvadného zboží), dále v případě, že vadu nelze odstranit vrácením kupní ceny zákazníkovi, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou jinak. Na vady uplatněné po výše stanovené lhůtě nebude brán zřetel, vyjma vad skrytých. V případě vad skrytých při jejich oznámení DDŠ je zákazník povinen postupovat výše uvedeným způsobem.

5. Ochrana osobních údajů zákazníka

Osobní údaje zákazníka budou výhradně užity pro účely plnění smlouvy. Zákazník tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů – tj. jméno, příjmení, adresa, tel. a e-mailové spojení, mohou být použity ze strany DDŠ k výše uvedenému účelu a dále pro účely vnitřních potřeb DDŠ, vždy však jen v souladu s výše uvedeným. Zákazník má právo na opravu osobních údajů sdělených DDŠ i právo následně svůj souhlas s dalším užitím osobních údajů odvolat.

V souvislosti s výše uvedeným se konstatuje, že DDŠ je registrováno u Úřadu na ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00039644 a ohledně nakládání s osobními údaji postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro prodej reklamních předmětů nabízených DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. na jeho webových stránkách. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 31.10.2022.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.